Journal of Korea Society of Waste Management

Current Issue
Relationships between Motivation, Goal Orientation, Satisfaction, and Adherence in Skiers at Beijing Ski Resorts

Jianmin Shi , Xiaodai Jia , Yan Xing , Xiuxiu Bu , Qiang Lei , Qunqun Sun

4(1) 1-30, 2023

DOI:10.46695/ASCS.4.1.1

Investigating Trends in Research on China’s Sport Policy Using Social Network Analysis and Topic Modeling

Yongdi Wang , Kyungsik Kim , Haixia Yue , Zhentao Liu , Sihong Sui , Wang Mingyi

4(1) 31-48, 2023

DOI:10.46695/ASCS.4.1.2

The Relationship among Negotiation, Constraints, Self-efficacy, and Physical Activity in Chinese Elderly: A Perceived-Constraint-Reduction Model

Zixiang Zhou , Zhiyu Leng , Zhaoyong Liu , Jie Li

4(1) 49-70, 2023

DOI:10.46695/ASCS.4.1.3